اگر قطعه مورد نظر بزرگتر از ابعاد چاپ باشد چه باید کرد؟