دستورات مقدماتی و سطح متوسط لینوکس برای کار با رسپبری‌پای (قسمت اول)