راه اندازی سنسور دمای دیجیتال ‏‎ DS18B20‎‏ با برد رسپبری پای