پیچ لید اسکرو T10 به همراه مهره - 100cm
مهره لیداسکرو ایرانی M12
پیچ لید اسکرو T10 به همراه مهره - 100cm
مهره لیداسکرو ایرانی M12

توضیحات :

اندازه : 50 سانتی متر

قطر : 12 میلی متر

گام : 2.5