اکسترودر تک نازله با قابلیت ترکیب رنگ

تک نازل با ترکیب 2 رنگ قطر نازل 0.4