نازل 2 میلیمتری

نازل ۰.۲mm اکسترودر های سری E3D v5,v6