نازل 2 میلیمتری

نازل ۰.۳mm اکسترودر های سری E3D v5,v6


نازل 0.3mm اکسترودر های سری E3D v5,v6