فیلامنت PLA بنفش

فیلامنت PLA بنفش


فیلامنت pla  به رنگ بنفش جنس درجه یک بدونه شکستن فیلامنت و تغییر سایز