فیلامنت PLA بنفش

فیلامنت pla  به رنگ بنفش جنس درجه یک بدونه شکستن فیلامنت و تغییر سایز