ابعاد پرینت :21-21-21

دقت بسیار بالا

این پک کامل بوده و نیازی به خرید قطعه اضافی نمیباشد